OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

Företagsrekonstruktioner - räddaren i nöden

I situationer då företag är skuldbelagda och har svårt att betala tillbaka, går det i vissa fall att genomföra en rekonstruktion. På så vis kan verksamheten fortsätta och konkurs undvikas.

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till att försätta ett företag i konkurs, när det inte kan betala sina skulder. Istället för att avveckla verksamheten blir då målsättningen att rensa bland företagets skulder, och att sedan ta upp verksamheten igen, helt eller delvis. Huruvida en företagsrekonstruktion ska genomföras eller inte, beslutas av tingsrätten. Processen startar när en gäldenär, den part som står i skuld, eller en borgenär, den som väntar på att få betalt, lämnar in en ansökan om företagsrekonstruktion. Ansökan ska bland annat ge en bild av företagets finanser, föreslå en rekonstruktör, samt ge en bild av hur verksamheten ska bedrivas i fortsättningen. Om tingsrätten godkänner ansökan utses en rekonstruktör, som informerar sig om gäldenärens ekonomiska situation, och sedan, i samarbete med borgenären, lägger upp en plan för hur rekonstruktionen ska gå till.

Svårigheter drabbar även den bästa

Det finns många olika skäl till att företag ställs inför valet mellan konkurs eller företagsrekonstruktion. I vissa fall handlar det om verksamheter som misskötts på något sätt, men även ansvarsfulla företag som har ett framgångsrikt koncept kan hamna i ekonomiska svårigheter. Till exempel kan företaget ha ställts inför nya förutsättningar och inte lyckats anpassa sig tillräckligt snabbt. Det är heller inte ovanligt att det uppstår oförutsedda kostnader, som verksamheten har dålig täckning för, eller att företaget är knutet till ett ofördelaktigt avtal. Företag som i grunden bedriver en framgångsrik verksamhet tjänar särskilt på att ansöka om företagsrekonstruktion, eftersom de har en bättre chans att komma upp på fötterna igen.

Vad spelar in i beslutet?

Huruvida företaget kommer att kunna gå med vinst inom en snar framtid är en avgörande faktor när det bestäms om en företagsrekonstruktion ska genomföras. Innan man skickar in ansökan till tingsrätten är det också fördelaktigt att ha kommit överens med fordringsägarna om att skriva ner skulderna till en viss procent. En tydlig plan och övertygande skäl till varför företaget ska fortsätta sin verksamhet är viktiga aspekter att ha med i ansökan. Om tingsrätten beslutar att företaget ska genomgå rekonstruktion kan ägarna tillfälligt andas ut, eftersom beslutet innebär att verksamheten då är skyddat mot konkurs och andra exekutiva ingripanden. Dessutom träder den statliga lönegarantin in, vilket innebär att länsstyrelsen betalar de anställdas löner en tid, medan företagets ägare kan andas ut och ta tag i problemen.

25 Sep 2020