OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

OM AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik är ett brett rättsområde som täcker in allt från kontraktsrätt vid nationell och internationell handel till arbetsrätt, patenträtt och mycket mer. På den här sidan försöker vi ge en enkel översikt till området och var du kan tänkas behöva ta hjälp för att se till att du följer gällande lagar och regler samt får till stånd avtal och affärer som främjar dina intressen.

Som företagare kommer du förr eller senare att stöta på tillfällen då du behöver hjälp inom affärsjuridik. Då rekommenderas att du tar hjälp av en jurist eller advokat som specialiserar sig på just dessa områden för att du ska vara säker på att få adekvat rådgivning. Affärsrätt kräver nämligen goda kunskaper både om lagarna på området och många gånger en djupgående förståelse för företagsekonomi för att kunna skapa sig en helhetsbild av ärendet.

Vanliga områden inom affärsjuridik

Nedan beskriver vi några av de vanligaste områden som hanteras inom affärsjuridik. Området immaterialrätt har fått en egen sida då det är ett område som många har frågor om.

Avtalsrätt: Vid handel och samarbeten behövs i regel ett juridiskt hållbart avtal. Avtalsrätten reglerar hur sådana avtal bör se ut och guidar om det skulle uppstå någon form av fråga eller tvist gällande olika former av avtal. I avtalsrätten regleras även frågor om fullmakter.

Arbetsrätt: Detta område hanterar frågor gällande anställningar och kollektivavtal samt grunder för uppsägning eller avskedande av personal.

Associationsrätt: Ett område som hanterar frågor kring aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Det kan exempelvis handla om hur ett bolag bildas, hur bolagsordningen ska se ut, nyemmision av aktier med mera.

Aktiemarknadsfrågor: Regler kring köp och försäljning av aktier samt skatterätt.

Entreprenadrätt: Här regleras såväl entreprenadavtal mellan företag, myndigheter och privatpersoner.

Fastighetsrätt: Frågor kring bildande, ägande, upplåtelse och överlåtelse av fastigheter. En viktig lag att nämna är jordabalken som exempelvis innehåller lagar om hyresrätt, fastighetsköp, dolda fel, plan- och bygglagen, miljöbalken med flera.

Företagsöverlåtelser: Det finns många regler och lagar kring överlåtelser av företag, särskilt om det handlar om branscher där ett köp kan innebära missbruk av dominerande ställning på marknaden, vilket regleras i konkurrenslagen. Det kan även förekomma lagar som påverkar köp och ägarskap av utländska företag.

Företagsbeskattning: Skattefrågor är något som de flesta företagare någon gång stöter på och behöver söka rådgivning kring. Det kan exempelvis gälla rätten till avdrag, periodiseringsfonder, uppskov, utdelning och kapitalvinster med mera. De flesta av dessa frågor regleras i inkomstskattelagen.

Insolvens & rekonstruktion: Här regleras hur insolventa företag skall hanteras, till exempel genom konkurs eller skuldsanering.

Miljörätt: Miljöbalken innehåller regler som påverkar många typer av verksamhet. Det kan exempelvis handla om miljökonsekvensbeskrivningar som måste formuleras för att kunna påbörja en verksamhet, regler kring miljöfarlig verksamhet, tillstånd och tillsyn av olika slags verksamhet.

Offentlig upphandling: Myndigheter, statliga företag, kommuner med flera måste följa vissa regler när det kommer till upphandling av varor och tjänster.

Skadeståndsrätt: Rätt till skadestånd kan uppstå i allt från felaktigt genomförda uppsägningar till brott mot upphovsrätten (se mer på sidan om immaterialrätt).

Tvister: Tvister kan uppstå på många områden, från frågor om ägandeskap till frågor om anställning, obetalda fakturor med mera. Tvister kan antingen lösas genom medling och förhandling utanför domstol eller genom domstolsförfarande.

På sidan affärsjurist beskriver vi yrket och hur man kan utbilda sig till jurist med fokus på ovan beskrivna frågor.


RSS

Ta hjälp för rättegångskostnader vid vårdnadstvist

27 jun 2022

Rättegångskostnader vid en vårdnadstvist är ingenting man behöver sköta om själv. Ta hjälp för att hitta ett fördelaktigt alternativ och fokusera på annat.

En vårdnadstvist kan vara uppslitande för alla parter. Ibland ligger det verkliga otrevligheter i botten av en vårdnadstvist – något man behöver hjälp för att kunna bearbeta. Men även om vårdnadstvisten är av en mildare typ, är den jobbig att ta sig igenom. Det gäller inte minst barnet som vårdnadstvisten handlar om.

I en vårdnadstvist behöver barnet eller barnen mycket stöd för att orka med situationen. Det är jobbigt att se sina föräldrar argumentera om vad som är bäst för en. Inte minst då argumenten ofta rör upp gamla sår och urartar i regelrätta gräl. Det är inte lätt att skydda barnen i alla situationer, men det är ens skyldighet, och det går. Med rätt inställning, rätt kunskap och rätt hjälp kan vårdnadstvisten genomföras utan att barnen bär med sig ärr för livet.

Med rätt hjälp blir rättegångskostnader ditt minsta bekymmer vid en vårdnadstvist

Förutom den känslomässiga processen innebär en vårdnadstvist oändligt med pappersarbete, och inte minst en massa frågor kring ekonomi och kostnader. Här behöver man spara på sina krafter för att kunna vara det stöd till barnet eller barnen som man behöver vara. Ett sätt att lägga fokus på rätt ställe är att kontakta en advokatfirma, ett ombud, som hjälper en rätt med frågor kring rättegångskostnader vid vårdnadstvist.

Med ombudets hjälp får man bred hjälp i alla frågor. Det gör det lättare att orka med processen och se till att den utmynnar i något gott. För hur jobbigt det än är, så finns det hjälp för att komma igenom till andra sidan och skapa en bra framtid!

Stöd och hjälp vid familjerätt i Stockholm

21 feb 2022

Varje dag händer det oväntade och ens livsvillkor kan ändras snabbt. Vid separationer blir det inte sällan aktuellt med familjerätt i Stockholm. Juridiska processer ställer stora krav.

En separation är alltid en kris även om det är den bästa lösningen då ett förhållande inte längre fungerar. För många inblandade är det tungt mentalt även om förhållandet länge fungerat dåligt. Det blir inte enklare om det även finns barn med i det hela.

Även små barn förstår mer än vad vi ibland skulle önska. Att reda ut situationen och fortsätta framåt i livet är av nöden men det är inte alltid så enkelt. Många gånger är de inblandade vuxna så upptagna med sina egna bekymmer och konflikter att de har svårt att se barnperspektivet.

Familjerätt med domstolsbeslut ger klara besked

Ofta kan vuxna behöva hjälp utifrån. Har man hamnat i kris, och det är oenighet om var barnen ska bo och hur allt ska fungera framledes behöver man kanske få ett domstolsbeslut på vårdnad och umgängesrätt. Som förälder ska du då se till att skaffa dig ett juridiskt ombud. Få privatpersoner har den juridiska kunskap som behövs och dessutom behöver man praktiskt stöd.

En utredning och en dom rörande detta kan ta lång tid. Detta är inte önskvärt men likväl inte ovanligt. Det kan vara enklare för alla att få en utomståendes syn på det hela. Det är av största vikt att hitta en jurist som är kunnig, erfaren och lotsar dig igenom processen som handlar om familjerätt i Stockholm. Läs mer om familjerätt på denna sajt: familjerättstockholm.com

Hjälp vid misstanke om narkotikabrott

18 jan 2022

Hamnat i klammeri med rättvisan på grund av narkotikabrott? Då kan det kännas som om hela världen rasar. Då är det skönt att få en advokat som är kunnig i narkotikabrott som kan hjälpa.

Lotta stod handfallen i köket och kunde inte tro vad hon just hört. Ett telefonsamtal hade informerat om att hennes son satt häktad för narkotikabrott. Hon blev som paralyserad för en stund, kunde inte ta in det ohyggliga, innan hon till slut ringde sin man Krister. De bestämde att träffas på polisstationen.

Tjugo minuter senare möttes hon av Krister som berättade att han kontaktat en kompis som var advokat. Richard, som advokaten hette, var redan inne hos sonen. Lotta och Krister skulle träffa honom så snart han avslutat samtalet.

Narkotikabrott vanligare än man tror

Sonen Anders hade berättat för advokaten att han först provat droger några gånger och att han sedan snabbt blivit beroende. Pengarna räckte inte till, och han började hjälpa langaren att leverera narkotika till eleverna på skolan.

Richard berättade att han var specialist på narkotikabrott och skulle vara med Anders och hans föräldrar i varje del av processen. Det innefattade samtal dem emellan, men han skulle även närvara vid förhör och eventuell rättegång samt vid införskaffande av material och andra praktiska detaljer.

Det kändes tryggt med en försvarsadvokat som stod på deras sida. Han skulle göra allt för att hitta förmildrande omständigheter som skulle hjälpa att mildra straffet. De kunde nu lugnt lämna över ansvaret och fokusera på att vara där för sin son. Läs mer om narkotikabrott på denna hemsida: https://www.narkotikabrott.nu

Arvsrätt – det är viktigt att förstå den rätt

15 dec 2021

Många känner inte till hur svensk arvsrätt egentligen fungerar. Därför är det viktigt att man tar kontakt med en jurist som kan förklara så att det inte blir fel för de efterlevande.

Arv och testamenten är det många som inte vill tänka på utan skjuter upp så länge det går. Att ta kontakt med en erfaren jurist som arbetar med arvs- och familjerätt är ändå en bra idé. Då får man koll på vad som gäller och man behöver inte tänka på det mer.

Om man inte riktigt vet hur man ska göra med det man kommer att lämna efter sig, så får man många bra och insiktsfulla råd om svensk arvsrätt av en advokat. De blir tyvärr många missförstånd annars och det kan bli konflikter mellan släktingar när det är dags för en bodelning.

Man vill göra det bra för sina närmaste med arvsrätten

Det är inte alltid som sunt förnuft gäller när det kommer till svensk arvsrätt. Man tar kanske till exempel för givet att man får bo kvar i en gemensam bostadsrättslägenhet eller villa om ens sambo går bort. Har man inte skriftligen talat om vad som gäller så kan det tyvärr bli att partnern blir tvungen att flytta ut. Därför är det viktigt att se till att man känner till alla regler så att ingen hamnar i svårigheter. Det finns många liknande frågor kring vad som händer vid en bodelning och ett arvskifte som en erfaren advokat kan hjälpa till att reda ut.

Hur ordnar man ett arbetstillstånd?

5 dec 2021

Som arbetsgivare ska man först utlysa den lediga tjänsten. Efter det kan man börja proceduren med att ansöka om arbetstillstånd, om den tilltänkta nyrekryteringen kommer från utlandet.

Karin sökte efter en ny yogalärare till sin yogastudio. På en semesterresa mötte hon en portugisisk tjej som skulle passa perfekt. Maria, som hon hette, tackade ja till erbjudandet och nu var det dags för Karin att se om hon kunde ordna arbetstillstånd.

Då hon inte var så bevandrad i juridik, tog hon kontakt med en advokat för att få hjälp. Firman var godkänd av Migrationsverket, något som tydligen skulle vara till fördel och kunde förkorta processen.

Arbetstillstånd och ny yogalärare

Karin var tacksam över advokatbyrån som tog hand om all pappersexercis, eftersom det var en del papper som behövdes. Genom advokaten fick hon veta att det fanns olika regler beroende på vilken typ av arbete som personen skulle utföra. Här är det viktigt att allt blir helt rätt från början.

Genom advokatbyråns hjälp gick processen snabbt, och redan efter 10 dagar var tillståndet klart, och Maria kunde förbereda sin resa till Sverige.

När tillståndet var klart informerade advokaten Karin om hur hon ska göra vid en eventuell förlängning. När Maria arbetat för Karin i 48 månader kan hon ansöka om permanent arbetstillstånd.

Maria kommer till Sverige, och Karin blir inte besviken. Maria blir en omtyckt yogalärare. Senare träffar hon en man och beslutar sig för att stanna, och Karin kan inte bli gladare. Nu kan hon äntligen fråga Maria om hon vill bli delägare i studion.

Ett yrke som följer lagens ord

28 apr 2021

Vardagen för en advokat inom brottmål är inte som den ser ut i filmer och tv-serier. Istället är det hårt arbete med stora mängder fakta som ska läsas in. Och kontrolleras mot lagens ord.

Arbetet som advokat är inget som går att hoppa på direkt efter gymnasiet. Det är en lång utbildning som även kräver rejäl erfarenhet och noggrannhet för att kunna utföras bra. Och det är en utbildning som egentligen aldrig tar slut. För precis som flera andra yrken så är yrket som brottmålsadvokat något som hela tiden måste underhållas. Det kommer då och då nya lagar och nya prejudicerande fall som skapar riktlinjer inom området. Eftersom det är en brottmålsadvokats jobb att följa alla lagar och regler, så kan det vara mycket att hålla sig uppdaterad om.

Hjälpas åt för bästa resultat

De två advokaterna som slänger vassa ord åt varandra och som skapar stor dramatik i rätten, är mer en fiktiv syn på advokatens arbete än hur det ser ut i verkligheten. För även om advokaterna kan ha helt motsatt agenda så finns det en stor respekt mellan alla yrkets utövare. Det är advokatens plikt att följa sin klients intressen, även om lagen alltid ligger i grunden. Men det går ändå att tolka händelser på olika sätt, eller så kanske klienten inte är ärlig med vad som hänt. För att reda ut allt finns det därför advokater för respektive sida. Det finns dessutom de som slutligen kommer fram till ett beslut gällande åtgärder för det som skett. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: brottmålsadvokathelsingborg.se

Tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp

24 apr 2021

Har du egen brun och avloppssystem? Kanske har grannarna börjat tala om att alla ska kopplas upp på kommunens system? Är det dyrt och måste du verkligen ansluta dig? Många frågor kan uppstå.

Fördelen med eget vatten och avlopp är att det i regel är betydligt billigare än det kommunala alternativet. Du betalar inte för vattnet du förbrukar och kostnaderna för att tömma exempelvis en trekammarbrunn är ofta inte speciellt dyra. Kanske är du nöjd och avloppssystemet kommer hålla många år till.

Då börjar kommunen och dina grannar kräva att du kopplar upp dig på kommunens vatten och avlopp. Du får ett prisförslag och det hisnar lite. För det är inte ovanligt att det går på från 150 000 kr upp till 200 000 kr i Stockholmstrakten.

Kan du bli tvångsansluten?

Som systemet fungerar kan det variera lite mellan kommuner, men svaret är ofta ja. Du kan hamna på en tvångsanslutning till kommunalt vatten. Känslan kan vara lite som ett kidnappningsdrama. Kommunen dömer ut ditt system och du krävs på att betala kostnaderna ur egen ficka.

För många kan kostnaden vara avgörande om det går att bo kvar. Ska du låna pengar så är det upp till banken att bedöma din kreditvärdighet. Har du då större lån kan det bli svårt att låna. Däremot kan en jurist som är specialiserad på fastighetsjuridik hjälpa dig att hitta lösningar. Det kan finnas möjlighet att du kan dela upp betalningen till kommunen över tid. Så om du har frågor, kontakta en jurist.

Svårt att försvara sig själv

20 apr 2021

Brottmålsadvokatens syfte är att försvara dig mot åklagarens åtal. Om advokaten gör ett skickligt jobb kan det leda till att domstolen friar dig från de anklagelser som riktats mot dig.

Har du någon gång lagt blicken på en lagbok? Då vet du hur tjock boken är. En av de absolut tjockaste delarna av lagboken är brottsbalken. I den listas inte enbart allt som är förbjudet i Sverige, utan även påföljderna. Allt från ringa stöld (det som förr kallades för snatteri) till dråp och till och med mord. Som du förstår är det inte direkt en barnlek att förvalta informationen i den tjocka lagboken in i rättssalen för att försvara sig om man står åtalad för ett brott. Det krävs någon som spenderat flera år med att studera brottsbalken, lagtexter, lagkommentarer, propositioner och tidigare rättsfall. Det är troligtvis inte du, men det är mer sannolikt en brottmålsadvokat. En sådan ska du alltid ha med dig in i huvudförhandlingar om du står åtalad. Läs mer om brottmål här nedan.

Åklagaren har bevisbördan

Rättegången då en åklagare har beslutat att väcka åtal för att hen anser att du har begått ett brott kallas för brottmål. Åklagaren kommer att plädera för att du ska straffas för det du har gjort. Det är därför upp till din brottmålsadvokat att försvara dig mot dessa anklagelser. Advokaten ska även övertyga domstolen om att anklagelserna är felaktiga. Även om bevisbördan ligger på åklagaren krävs det ofta en skicklig försvarsadvokat för att ändå gå fri från ett åtal.

När man väljer att stänga ner företaget

24 mar 2021

Det är många företagsägares stora sorg när man känner att det inte går att få ihop företaget längre. I vissa fall kan det ske efter en ganska kort tid eller så tar det decennier att komma dit.

Ibland kan man hamna i ett läge där man känner att man inte kan reda ut sitt företag ur den situation man är. Kan man inte på något sätt få ihop finansieringen och känner att det bara kommer att bli värre så kan man ansöka om konkurs. Det är ett sätt att få hjälp att reda ut sina åtaganden mot personal och sina fordringsägare, det vill säga dem man är skyldig pengar. Att själv fatta det beslutet kan vara mycket svårt men samtidigt en styrka istället för att fortsätta driva något som ändå är på väg åt fel håll. Och som kan skada både ägaren och alla runt omkring mycket värre ju längre tiden går.

Hjälp med allt

Med hjälp av en konkursförvaltare med flera får man hjälp att avsluta sitt företags väg på ett så bra sätt som möjligt. Konkursförvaltaren ser till att allt av värde tas om hand och det innebär att man kan sälja ut inventarier eller andra värdefulla delar som finns i företaget. Därefter ser man till att betala de som har fordringar och gör det enligt en rutin som finns vid alla konkurser. För ägaren är det tryggt att veta att allt följer bestämda rutiner och att man gör så gott man kan.

Vem äger vad?

4 mar 2021

Bodelningar associeras främst med att en relation tar slut eller att ett dödsfall inträffar. Men att upprätta ett avtal över vem som äger vad kan vara smart att göra i ett tidigare skede.

En bodelning kan bli aktuell vid skilsmässa, separation eller dödsfall, men även under tiden en relation pågår. Bodelning innebär att man klargör vilka av de gemensamma tillgångarna som tillhör vem. I samband med detta upprättas ett avtal som är juridiskt bindande vid en fysisk uppdelning. Anledningar till att genomföra en bodelning under ett pågående äktenskap kan till exempel vara att nya tillgångar av väsentligt värde kommer i den ena partnerns ägo, eller att man vid giftermålet inte upprättat ett äktenskapsförord. Om en skilsmässa skulle bli aktuell senare har parterna då redan kommit överens om hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas, och på så vis kan onödiga konflikter undvikas.

Hur går det till?

Vissa sköter uppdelningen av tillgångar på egen hand vid en fysisk separation, men det går också att ta hjälp av en extern part. Det finns bestämmelser för hur en bodelning ska gå till, men det visar sig ofta vara mer komplicerat än det först verkar, särskilt efter ett långt samboförhållande eller äktenskap. I såna lägen kan vägledning från en juridisk rådgivare vara ett skönt stöd att ha, särskilt om samarbetsförmågan i det tidigare paret inte längre fungerar.

Om ett bodelningsavtal upprättas under pågående äktenskap ska detta anmälas till Skatteverket. En utomstående juridisk rådgivare hjälper då till att upprätta avtalet på korrekt sätt, eftersom det inte finns någon särskild mall för detta.

Så hittar du rätt i den lite krångliga entreprenadjuridiken

21 feb 2021

Behöver du hjälp med upphandling, planering eller upprättande av avtal? Låt en jurist ta hand om entreprenadjuridiken, så får du som byggmästare mer tid över till själva bygget.

En entreprenad innebär ofta mycket jobb och stora investeringar. Därför är det viktigt att du som står som ansvarig för entreprenaden har koll på vad som gäller rent juridiskt. Som tur är behöver du inte ha koll på allt detta själv. Vill du ha någon som står vid din sida om det skulle uppstå en tvist? Eller behöver du hjälp med upphandling, planering eller upprättande av avtal? En jurist som specialiserat sig på entreprenadjuridik kan biträda dig, och ditt företag, i alla typer av frågor som kan uppstå i samband med entreprenaden.

Praktiskt med juridisk hjälp redan från start

Under en entreprenad dyker det ofta upp frågor som rör finansiering, avtalsstruktur, skatter, försäkringar och upphandlingsform. Dessa frågor behöver oftast lösas så tidigt som möjligt i processen. Har du jobbat med entrepenad ett tag så vet du att det även krävs en del tillstånd. En jurist kan hjälpa dig med allt detta.

En jurist, specialiserad på entreprenadrätt, har dessutom bra koll på de standardavtal som finns inom svenska bygg-och anläggningsbranschen och kan därför vara till stor hjälp vid upphandling, avtalsskrivning och avtalsförhandlingar. Behöver du hjälp med ett avtal utöver det vanliga? Då kan det vara bra att känna till att det finns jurister som jobbar med att ta fram skräddarsydda avtal till specifika projekt. Hitta mer info om entreprenadjuridik på denna sida: entreprenadjuridikgöteborg.se

Vad är ett arbetstillstånd?

25 okt 2020

Arbetstillstånd är ett tillstånd som ges ut till en utländsk medborgare och som ger denne rättighet att arbeta legalt i hela Sverige. EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd.

För att kunna arbeta legalt i Sverige, om man är utländsk medborgare, behöver man ett så kallat arbetstillstånd. Det är Migrationsverket i Sverige som beslutar om en person är berättigad att få arbeta inom Sveriges gränser. Vistas man i Sverige och inte har ett arbetstillstånd så har ingen arbetsgivare rätt att anställa personen. Om så är faller så är arbetsmarknaden stängd.

För en person som är bosatt utanför Sverige och är utländsk medborgare, men blir anställd av ett svenskt företag, finns det nästan ingen risk att att bli nekad arbetstillstånd. Ett vanligt arbetsområde där det idag söks utländska medarbetare är inom IT-sektorn. I många andra fall kan det vara svårt att få ett arbetstillstånd. Flyktingar som kommit till Sverige på grund av krig i det egna landet får först uppehållstillstånd som i efterhand kompletteras med ett arbetstillstånd.

Hur lång tid tar det att få ett arbetstillstånd?

Som det nämndes i föregående stycke är det Migrationsverket som behandlar ansökningar om arbetstillstånd. I vissa fall kommer beslutet relativt snabbt men det i andra kan ta lång tid - ibland 2 år eller mer om fallet med arbetstillstånd måste omprövas. Det kan inträffa om något är oklart eller om den sökande inte är nöjd med myndighetens första beslut. Varje sökande har rätt till hjälp. Den assistansen sköts av ett ombud. För att underlätta processen kan den sökande ge en fullmakt till ombudet. Fullmakten ger ombudet rätt att sköta hela ansökningsprocessen åt den sökande samt överklaga beslut.

Krav för att få arbetstillstånd

Vilka är kraven för att en person ska få ett arbetstillstånd? Först och främst krävs det ett giltigt pass samt att man har erbjudits ett jobb vars arbetsvillkor följer svenskt kollektivavtal. Lön och arbetsförhållanden ska motsvara regelrätt praxis.

Anställningen ska även göra vistelsen möjlig. Med andra ord ska man kunna försörja sig på sitt arbete. Kraven för månadslön före skatt ändras i princip varje år. Beloppen finns att läsa på Migrationsverkets hemsida. Arbetsgivaren måste också teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för den anställde efter påbörjad anställning. Anställningen ska fortlöpa i minst ett år för den som beviljas ett tillstånd.

Alla EU-medborgare får arbeta i Sverige utan att behöva arbetstillstånd. De kan även fritt ansöka om jobb i Sverige. Detsamma gäller för svenskar som önskar arbeta var som helst inom EU.

Från drömhus till mardröm

23 okt 2020

Vem kan inte föreställa sig lyckan över det nya huset? Ett fantastiskt läge, en stor altan och inte minst en spa-avdelning i källaren. På gården står det nya garaget med plats för två bilar.

Att hitta det hem man alltid drömt om. Ett hem som hela familjen tycker om och bara längtar efter att få tillbringa tid tillsammans i. Inget av det är konstig. Det är precis vad varje villaägare förhoppningsvis känner. En känsla som ska vara länge, om man inte flyttat in i ett renoveringsobjekt förstås. Men så plötsligt står man där och njuter av en varm dusch. Men är det en missfärgning på golvet man ser? Oron kryper på. Förhoppningsvis var det bara just det, en skugga eller en tillfällig fläck. Men har man otur kan det vara något som man inom juridiken kallar för “dolt fel” i huset.

Vad händer när huset har fel man inte visste om?

Vid husköp ställs en hel del krav på den nya ägaren. Man bör gå igenom huset noga för att försäkra sig om att allt är som överenskommet. Att det inte finns några dolda fel. Innan man avslutar affären är det därför viktigt att ta in en professionell besiktningsman. Anledningen är för det första att man inte vill köpa ett hus med problem. Men även för att fel som inte syns med blotta ögat ska kunna hittas innan man slår till. Det kan exempelvis handla om vattenskador som kanske till och med har blivit till mögel. Det kan handla om el och mycket annat. Har man besiktningspapper från en godkänd besiktningsman och något skulle dyka upp så har man en chans att få ärendet klassat som “dolt fel” vid en anmälan.

Vart vänder man sig?

När det dyker upp dolda fel i huset är det dags att kontakta en advokatfirma. Advokaterna kan det juridiska och kan hjälpa till med den ekonomiska biten. Men det är viktigt att allt detta sker inom det första året. Skulle det visa sig att säljaren har lurat köparen, och felet dyker upp efter en längre tid än ett år. Då är det möjligt att få köpet hävt trots att tidsfristen gått ut. Anmälan kan även leda till prisavdrag, skadestånd och om det är ett stort fel kan ibland husköpet gå tillbaka till den förra ägaren igen. Därför är det bra att vid minsta misstanke om att allt inte står rätt till kontrollera saken. Det kan förhindra problem längre fram. Läs mer om dolda fel på denna hemsida: https://www.doldafelhus.se/

Vad menas med affärsjuridik?

5 okt 2020

Affärsjuridik är ett allmänt begrepp som rör allt juridiskt där företag och privatpersoner är involverade. En affärsjurist behöver ha juristutbildning erhållen i svensk högskola.

Affärsjuridiken är ett brett begrepp som omfattar många och ganska särskiljande områden. Den kallas även för civilrätt och är den del av juridiken som inte har något med den offentliga rätten att göra. Affärsjuridiken behandlar en hel del av situationerna av ens vardagsliv. I begreppet ingår allt från fastighetsrätt och avtalsrätt till tvistlösningar med mera.

En affärsjurist kan arbeta med ett fall som behandlar kollektivavtal eller uppsägning, men även frågor inom miljörätt eller immateriell rätt. Oftast brukar affärsjurister profilera sig inom en specifik nisch och på det sättet fördjupa både sina kunskaper och erfarenheter. Visserligen finns det allmänt praktiserande affärsjurister också, men majoriteten har ett kärnområde de väljer att arbeta mest inom.

Affärsjuridikens olika områden

Affärsjuridik omfattar flera olika områden. Här kommer en lista över de vanligaste av dem:

 • Arbetsrätt; behandlar frågor såsom uppsägning/avskedande och frågor om kollektivavtal.
 • Avtalsrätt; fokuserar på tillstånd, avtals giltighet samt tolkning av avtal.
 • Associationsrätt och entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt; behandlar frågor om ägande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter
 • Företagsbeskattning och företagsöverlåtelser; fokuserar på beskattningsfrågor
 • Skadeståndsrätt; koncentrerar sig på frågor om skador orsakade vid olika tillfällen
 • Immaterialrätt; behandlar all immateriell egendom, till exempel royalty på uppfinningar m.fl.
 • Miljörätt; fokuserar på miljöfrågor
 • Tvistlösning; behandlar tvister som löses antingen med medling eller förhandling

Hur utbildar man sig till affärsjurist?

Om man vill bli affärsjurist behöver man ha en juristexamen på högskolenivå. En juristexamen erhålls först efter att man avslutat sina studier på juristprogrammet vars längd är totalt på 5 år. De mest kända universiteten som erbjuder den utbildningen är Stockholms, Lunds, Uppsalas och Göteborgs universitet. En rad andra högskolor har juristprogrammet i sitt utbud också. Intagningspoängen skiljer sig olika skolor emellan.

Det treåriga kandidatprogrammet Affärsjuridik ger en kandidatexamen i affärsjuridik, men i dagsläget räcker inte den om man vill ha ett arbete. Detta leder till att de flesta studerar vidare och tar magisterexamen i Affärsjuridik. Majoriteten har tidigare gått gymnasieutbildning inriktad på ekonomi. Många tar ett praktikjobb innan de går vidare i karriären som affärsjurister.

Utbildningen inom juridik är lång och krävande. För att komma in på juristlinjen måste den studerande visa ett högt avslutningsbetyg från gymnasiet. Med andra ord är det inte speciellt lätt att komma in på programmet eller att avsluta det. Men för den målmedvetne som är beredd att anstränga sig är det ingen omöjlighet.

Vad är affärsjuridik och när är det bra att studera affärsjuridik?

3 okt 2020

Affärsjuridik är ett brett område med många inriktningar. Det går att bli affärsjurist och arbeta på en advokatbyrå eller gå en grundkurs för att stärka sin befintliga kompetens.

Affärsjuridik är egentligen ett väldigt brett ämne och inkluderar många olika områden. En del läser till affärsjurist genom att gå en hel juristutbildning. Det går också att läsa enskilda kurser för att förstärka sina kunskaper även om du inte tänker blir jurist. Själva definitionen av affärsjuridik är att det inkluderar allt som rör lagstiftning, tolkning, inklusive praxis. Det gäller såväl när företag som privatpersoner är inkluderade. Affärsjuridik faller inom vad som kallas civilrätt.

Studera affärsjuridik för olika ändamål

När det kommer till vilka områden som är inkluderade kan det också bero på vilken nivå du studerar. Du kanske vill stärka upp dina kunskaper inför att du ska starta eget företag?

När du ska gå en utbildning i affärsjuridik så kan följande områden inkluderas:

 • Avtalsrätt där du får lära dig vad som krävs för att avtal ska vara giltiga och hur de upprättas
 • Associationsrätt vilket främst rör aktiebolag men som även inkluderar andra företagsformer
 • Entreprenadrätt där du går igenom bland annat entreprenadavtal mellan företag, men även privatpersoner

Du kommer också få lära dig om fastighetsrätt och företagsbeskattning samt företagsöverlåtelser. Hur utbildning utformas och vilka rättsområden som tas upp kan variera mellan utbildningsanordnare.

Vilka utbildningsanordnare finns det?

Du kan läsa affärsjuridik inom ramen för juristprogrammet vid några av Sveriges många universitet. Ibland går det också att söka enskilda kurser och det är inte ovanligt att en del universitet som inte har juristprogrammet likväl har kurser i affärsjuridik. Detta då det kan vara användbart även inom många andra utbildningar. Det finns också privata utbildningsanordnare som har kurser i affärsjuridik. Många har delat upp det som du kan välja efter vad du behöver och tar inte upp alla delar. Då kan du också bygga på utbildningen efterhand om du upptäcker att du behöver vidareutbilda dig. Om du står inför att starta upp ett aktiebolag kan det vara bra att ta en kurs i associationsrätt och avtalsrätt till att börja med. Även den som har en mindre enskild firma kan många gånger ha stora fördelar av att läsa avtalsrätt. En del företag väljer också att anlita privata anordnare för att ge sin personal en kompetensutveckling. Är du anställd och vill studera kan du i regel också beviljas tjänstledighet.

← Äldre inlägg