OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

OM AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik är ett brett rättsområde som täcker in allt från kontraktsrätt vid nationell och internationell handel till arbetsrätt, patenträtt och mycket mer. På den här sidan försöker vi ge en enkel översikt till området och var du kan tänkas behöva ta hjälp för att se till att du följer gällande lagar och regler samt får till stånd avtal och affärer som främjar dina intressen.

Som företagare kommer du förr eller senare att stöta på tillfällen då du behöver hjälp inom affärsjuridik. Då rekommenderas att du tar hjälp av en jurist eller advokat som specialiserar sig på just dessa områden för att du ska vara säker på att få adekvat rådgivning. Affärsrätt kräver nämligen goda kunskaper både om lagarna på området och många gånger en djupgående förståelse för företagsekonomi för att kunna skapa sig en helhetsbild av ärendet.

Vanliga områden inom affärsjuridik

Nedan beskriver vi några av de vanligaste områden som hanteras inom affärsjuridik. Området immaterialrätt har fått en egen sida då det är ett område som många har frågor om.

Avtalsrätt: Vid handel och samarbeten behövs i regel ett juridiskt hållbart avtal. Avtalsrätten reglerar hur sådana avtal bör se ut och guidar om det skulle uppstå någon form av fråga eller tvist gällande olika former av avtal. I avtalsrätten regleras även frågor om fullmakter.

Arbetsrätt: Detta område hanterar frågor gällande anställningar och kollektivavtal samt grunder för uppsägning eller avskedande av personal.

Associationsrätt: Ett område som hanterar frågor kring aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Det kan exempelvis handla om hur ett bolag bildas, hur bolagsordningen ska se ut, nyemmision av aktier med mera.

Aktiemarknadsfrågor: Regler kring köp och försäljning av aktier samt skatterätt.

Entreprenadrätt: Här regleras såväl entreprenadavtal mellan företag, myndigheter och privatpersoner.

Fastighetsrätt: Frågor kring bildande, ägande, upplåtelse och överlåtelse av fastigheter. En viktig lag att nämna är jordabalken som exempelvis innehåller lagar om hyresrätt, fastighetsköp, dolda fel, plan- och bygglagen, miljöbalken med flera.

Företagsöverlåtelser: Det finns många regler och lagar kring överlåtelser av företag, särskilt om det handlar om branscher där ett köp kan innebära missbruk av dominerande ställning på marknaden, vilket regleras i konkurrenslagen. Det kan även förekomma lagar som påverkar köp och ägarskap av utländska företag.

Företagsbeskattning: Skattefrågor är något som de flesta företagare någon gång stöter på och behöver söka rådgivning kring. Det kan exempelvis gälla rätten till avdrag, periodiseringsfonder, uppskov, utdelning och kapitalvinster med mera. De flesta av dessa frågor regleras i inkomstskattelagen.

Insolvens & rekonstruktion: Här regleras hur insolventa företag skall hanteras, till exempel genom konkurs eller skuldsanering.

Miljörätt: Miljöbalken innehåller regler som påverkar många typer av verksamhet. Det kan exempelvis handla om miljökonsekvensbeskrivningar som måste formuleras för att kunna påbörja en verksamhet, regler kring miljöfarlig verksamhet, tillstånd och tillsyn av olika slags verksamhet.

Offentlig upphandling: Myndigheter, statliga företag, kommuner med flera måste följa vissa regler när det kommer till upphandling av varor och tjänster.

Skadeståndsrätt: Rätt till skadestånd kan uppstå i allt från felaktigt genomförda uppsägningar till brott mot upphovsrätten (se mer på sidan om immaterialrätt).

Tvister: Tvister kan uppstå på många områden, från frågor om ägandeskap till frågor om anställning, obetalda fakturor med mera. Tvister kan antingen lösas genom medling och förhandling utanför domstol eller genom domstolsförfarande.

På sidan affärsjurist beskriver vi yrket och hur man kan utbilda sig till jurist med fokus på ovan beskrivna frågor.


RSS

Tips och råd om familjerätt i Eskilstuna

22 Apr 2024

Familjerätt är ett omfattande ämne som innefattar allt från vårdnadstvister till arv och testamente. Här är några användbara tips för dig i Eskilstuna.

Att stötta en familj eller vän genom olika juridiska skeenden är mänskligt men ofta kan det krävas expertis. Det bästa brukar därför vara att ta hjälp av en familjerättsadvokat redan från början. Då kan man ofta undvika de riktigt stora konflikterna och man kan snabbt gå vidare med sitt liv.

Bästa sättet att hitta en familjerättsadvokat brukar vara genom att fråga vänner om tips. Men man kan även leta på nätet eller använda sig av den sökfunktion som finns på Advokatsamfundets webbplats. Tänk på att en advokat eller jurist tar betalt per timme. Se därför till att förbereda mötet och glöm heller inte att ta med alla viktiga papper och dokument.

Detta kan en advokat som är specialiserad på familjerätt hjälpa till med

Att ta sig an ärenden inom familjerätt i Eskilstuna kräver stor juridisk kunskap. För den som behöver stöd är det viktigt att söka råd hos en kunnig jurist som är väl insatt i just familjerätt. En familjerättsadvokat kan ge råd om allt från hur man bäst förbereder sin vårdnadstvist till hur man utför en bodelning på rätt sätt.

För att uppnå det man vill och lösa konflikten är det nödvändigt att man tydligt uttrycker sina önskemål och behov. I Eskilstuna finns det tillgång till jurister med specialisering inom familjerätt som kan erbjuda vägledning och stöd genom arvstvister, skilsmässor, vårdnadstvister och andra konflikter.

Offentlig försvarare: Din stöttning i rättssalen

18 Jul 2023

Att ha rätt till en offentlig försvarare är en grundläggande rättighet för den som blir häktad. En offentlig försvarare i Göteborg är en advokat som finns där för att stötta och föra den anklagades talan under en rättegång.

Häktning kan inträffa när det finns misstankar om brott. Det innebär att man blir frihetsberövad i avvaktan på vidare utredning och eventuell rättegång. I dessa situationer får man snabbt besked om att en offentlig försvarare kommer att tilldelas, om man inte redan har en egen föredragen advokat.

Med hjälp av en offentlig försvarare i Göteborg får man sedan all den support och information som behövs för att kunna framföra sin egen version av händelseförloppet. Det är också viktigt att veta att allting sker på rätt sätt, både före, under och efter rättegången. Detta är en del av den offentliga försvararens arbetsuppgifter.

Yrket: Offentlig försvarare

Offentlig försvarare är egentligen inte en yrkesbeteckning, eftersom det är en roll som tilldelas av domstolen. För att vara en offentlig försvarare krävs det att man är en advokat med specialisering som försvarsadvokat. Det innebär att man även kan utföra samma arbete om man blir utvald av en klient istället för av domstolen.

Det är dock en betydande skillnad att arbeta som offentlig försvarare jämfört med att vara advokat inom andra områden. Trots att alla advokater har rätt att företräda sina klienter inför domstolen, brukar försvarsadvokater hantera mer känsliga och allvarliga anklagelser som kan leda till långa fängelsestraff och ha stor påverkan på klienten.

Ta hjälp av en erfaren brottmålsadvokat för att skydda dina rättigheter

6 Jul 2023

Att ställas inför brottsanklagelser är en obehaglig situation och det är vanligt att känna sig hjälplös. Genom att anlita en kunnig brottmålsadvokat kan du få någon som företräder dina intressen och säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Fördelarna med att engagera en brottmålsadvokat redan vid polisförhöret

När man misstänks för ett brott och blir föremål för en brottsutredning kan det vara en påfrestande situation. Man kan känna sig både hjälplös och osäker, särskilt eftersom det kan vara svårt att förstå hur rättssystemet fungerar. Att ha en erfaren brottmålsadvokat vid sin sida redan från början kan dock ge en känsla av trygghet. Skickliga brottmålsadvokater kan förklara hur processen kommer att se ut och vara närvarande vid polisförhör för att ge stöd och säkerställa att dina rättigheter respekteras.

Innan förhöret kan du och din advokat gå igenom de eventuella frågor som polisen kommer att ställa, vilket ger dig möjlighet att förbereda dig inför förhöret. Detta är särskilt viktigt eftersom det annars lätt kan hända att du glömmer bort viktiga detaljer eller utelämnar viktig information.

Hitta en erfaren brottmålsadvokat som passar dina behov

Det är alltid bättre att själv välja en försvarare än att acceptera den advokat som rätten i vissa fall kan utse åt dig. Det är dock viktigt att välja en erfaren brottmålsadvokat som har tidigare erfarenhet av att företräda klienter i liknande brottsutredningar. De flesta advokater har specialområden inom brottmål, såsom narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, hedersbrott eller förtal. Det enklaste sättet att hitta en brottmålsadvokat är att söka på internet och besöka olika advokatbyråers webbplatser. Du kan också använda dig av Advokatsamfundet för att hitta en brottmålsadvokat eller i den ort där du bor.

Därför bör du välja en advokat från Malmö

20 Jun 2023

Ska du välja en advokat, välj en från Malmö. Stadens jurister har mycket gott anseende och stor vana att hantera en rad olika typer av ärenden med framgång.

Malmö är minst sagt en mångkulturell stad. Befolkningen överstiger 330 000 invånare, och bland dessa ingår över 170 olika nationaliteter. Detta kan vara en av anledningarna till att staden har en stark ekonomi, med fokus på kunskapsintensiva branscher som IT, life science och hållbarhet.

Inte minst finns starka kort inom området juridik inom näringslivet i Malm. Advokaterna i staden är enligt vissa källor välkända för sin höga kompetens och uppmärksamhet på detaljer när det kommer till juridiskt arbete. De flesta malmöitiska advokatbyråer har dessutom en bred kundbas, som inkluderar såväl företag som privatpersoner.

Välj en advokat på rätt sidan om bron

Du som funderar på om du ska anlita en advokatfirma i Malmö eller i Köpenhamn, har alltså all anledning att välja Malmö. Även om Köpenhamn är en huvudstad erbjuder Malmö minst lika stor kompetens inom alla områden av juridiken. Brottmål eller affärsjuridiska ärenden spelar ingen roll, Malmös jurister täcker alla baser.

En geografisk faktor som närheten till Köpenhamn kan faktiskt vara del i varför Malmö blivit en så framgångsrik stad. Många svenskar väljer att flytta till Malmö för att få en doft av kontinenten, och upplever livet i staden som mer internationellt (och alltså spännande) än i till exempel Borås eller Umeå. Det är inte ovanligt att advokater får en rejäl skjuts i karriären efter en flytt till Malmö, vilket gagnar inte bara dem själva utan även deras klienter. Bredare erfarenheter ger större kompetens, och kanske är det därför som jurister i Malmö har fått så gott renommé.

Aktieägaravtal kan spara dig tusentals kronor

3 Jun 2023

Se alltid till att ha ett giltigt aktieägaravtal när du hanterar aktier. Det är viktigt att se till så att allt är formulerat rätt och är juridiskt korrekt.

Du som äger ett aktiebolag har säkert redan mycket att tänka på. Men det är otroligt viktigt att du alltid har koll på allt som sker på bolaget, och att det finns juridiskt korrekta dokument som bevisar allt. Det är såklart inte så lätt att utforma aktieägaravtal. Det är därför som du behöver anlita en jurist som är specialiserad på dessa områden.

En jurist med specialkunskaper kan se till så att du får allt formulerat på ett korrekt och tydligt sätt, utan missförstånd. Det underlättar verkligen alltid att ha ordentliga papper på allting. Det finns så många saker som kan gå fel, så det är extra viktigt att ha alla viktiga dokument klara och underskrivna.

Aktieägaravtal är ungefär som ett samboavtal eller ett testamente

Du kan avtala om precis vad som helst i ett aktieägaravtal. Det kan handla om pengar och rättigheter. Det är alltid juridiskt bindande för alla som undertecknar, och går inte att motstrida om det är utfört av en jurist som verkligen är specialiserad på sin sak. Det är dock inte ett offentligt avtal och behöver inte registreras.

Det är i aktieägaravtalet som du skriver ned sådant som inte går att ta med i bolagsordningen. Bolagsordningen samt aktiebolagslagen visar hur bolaget ska skötas. Men allt kan inte tas med där, utan det krävs ytterligare ett aktieägaravtal för att fylla i luckorna.

Säkra din framtid med hjälp av en advokat i Stockholm

29 May 2023

Att behöva en advokat i Stockholm är något som kan hända när som helst i livet. Många människor går igenom sina dagar utan att tänka på juridiken och hur den kan påverka deras liv. Men när en situation uppstår som kräver juridisk hjälp är det viktigt att vända sig till en kvalificerad advokat.

Mångfalden av situationer där en vanlig person kan dra nytta av en advokats juridiska kunskaper är många. Oavsett om det handlar om arbetslivet eller privatlivet, finns det olika områden där en advokat kan vara till stor hjälp för att ge rätt vägledning och expertis.

Familjerätt - En vanlig anledning att söka hjälp

En tråkig men vanlig anledning till att privatpersoner vänder sig till en advokatbyrå är familjerätt. Detta område av juridiken handlar om relationer och kan innebära olika utmaningar. Ibland kan det handla om att ta hand om närstående genom att upprätta samboavtal eller testamenten. Tyvärr är det också vanligt att behöva söka hjälp i samband med separation.

Advokat vid egendoms- och relationsfrågor

Separation är sällan en situation där alla parter mår bra. För att säkerställa att lagen följs och att allt hanteras på rätt sätt är det viktigt att involvera en advokat. En korrekt fördelning av egendom är av stor betydelse. Frågor som rör barn och vårdnad är ännu viktigare.

En kvalificerad och erfaren advokat i Stockholm har inte bara kunskap om lagtexten, utan även om praxis. För att vinna en tvist gällande vårdnad, till exempel, krävs det mer än bara vilja. Det krävs djupgående kunskap, erfarenhet och engagemang för att främst se till att barnen får ett tryggt liv. En skicklig advokat är ovärderlig.

Behöver du en advokat? Se hit: advokatistockholm.nu

Har du råkat ut för en våldtäkt?

15 Aug 2022

Våldtäkt är ett brott och det finns en lag som ska skydda dig från detta. Trots det efterlevs den inte alltid. Har du blivit utsatt kan du få juridisk hjälp.

Att utsättas för våldtäkt kan i de flesta fall upplevas som ett trauma. Det kan vara ett större eller mindre trauma, beroende på hur det gått till och vilken ålder du befann dig i när händelsen ägde rum. Oavsett är det ett övergrepp och den som utfört dådet kan ställas inför rätta.

Att anklaga någon för ett övergrepp kan vara förenat med skuld och rädsla. Du har därför rätt till att få juridisk hjälp och förmodligen även psykologhjälp. För en del människor tar det flera år inna de orkar med att komma fram med sanningen, och för andra är situationen så uppenbar att de anmäler direkt.

Våldtäkt kan ske var som helst

Det du först tänker på är kanske att någon blir påhoppad i ett område där det inte finns så mycket människor, eller att det sker på en fest där alkohol varit en utlösande faktor. Tyvärr händer det alltför ofta bakom lyckta dörrar. Det är då skuld och skam kommer med i bilden.

I hemmet, som ska vara en trygg miljö, sker en hel del otäcka övergrepp. Det är en av alla anledningarna till att en våldtäkt ofta inte blir anmäld. Arbetar du i skolan eller med någon form av social verksamhet, är det din plikt att göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Ta juridisk hjälp via denna hemsida: våldtäkt.com

Står ni inför en vårdnadstvist i Stockholm

7 Aug 2022

Det är inte alltid helt enkelt att gå ifrån sin före detta. Det är svårare om barn är med i bilden. Står ni inför en vårdnadstvist får ni bra hjälp i Stockholm.

Det finns nog ingen som kan föreställa sig rädslan att förlora sina barn. Trots det är det väldigt många som behöver gå igenom det. Ingen är den andra lik och därför behöver alla ha egen och personlig hjälp. Om du står inför en vårdnadstvist, så står du inför en tuff tid.

Du kan känna dig ensam, men du är inte ensam. Förhoppningsvis har du både vänner och familj som stöttar dig genom den svåra tiden. Utöver det har du även hjälp av advokater. Vid en vårdnadstvist ska du anlita advokater som kan just familjerätt. Detta för att få så bra hjälp som möjligt.

De hjälper er igenom en vårdnadstvist i Stockholm

Att gå igenom en tuff tid ensam är inget man bör göra. Det är inte enkelt att föra sin egen talan, framförallt inte i ett sånt utsatt läge. Proffsiga advokater kommer att hjälpa dig genom hela processen. De kommer föra din talan åt dig och de kommer att göra det bra.

Det är viktigt att du känner dig trygg med din advokat, så känns det inte rätt, var inte rädd att byta. Du har rätt att byta advokat tills det känns bra för dig. Välj en advokatbyrå i Stockholm som du känner förtroende för och som har tiden som krävs för just ditt ärende. Ta hjälp av denna juristfirma vid problem med vårdnadstvist: www.vårdnadstvisterstockholm.se

Våldtäkt i Göteborg – snabb hjälp för den utsatte

27 Jul 2022

Har man själv, eller någon man känner, varit utsatt för våldtäkt i Göteborg är det bra att ta hjälp för att hantera både det psykologiska och rättegångsprocess.

Ingen människa ska någonsin behöva utsättas för sexuella trakasserier eller våldtäkt. Ändå händer det tyvärr alldeles för ofta. Efter en traumatisk händelse behöver man hjälp att hantera känslor och ångest. Att ha en god vän som står på sin sida är viktigt, men inte allt. Man behöver oftast ta professionell hjälp för att kunna gå vidare.

Det finns organisationer som odelat ställer sig på den utsattes sida. Som aldrig ifrågasätter ens historia eller skuldbelägger offret. En sådan organisation kan vara det som behövs för att kunna genomföra ett åtal mot förövaren och därefter lämna händelsen bakom en.

Våldtäkt – offrets berättelse

En våldtäkt är ett trauma och trauman behandlas bäst om man får rätt hjälp när det händer. Det finns organisationer som just arbetar med ett enda fokus - på brottsoffret. Med rätt personer på sin sida behöver man inte heller prata, eller prata om man vill. Man ska helt enkelt själv kunna styra vilken hjälp man vill ha och man ska inte behöva få sin berättelse om händelsen ifrågasatt.

Har man blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg är det viktigt att ta hjälp snabbt. Väntar man för länge kan det vara svårare att bearbeta det som har hänt. Snabb hjälp innebär också att man inte behöver tänka på själva brottsåtalet. Det kan vara jobbigt nog att hantera själva händelsen och bättre att låta professionella guida en igenom åtalsprocessen.

Att ha en LVU-advokat vid ett tvångsomhändertagande är en rättighet

26 Jul 2022

Ett tvångsomhändertagande är en traumatisk händelse för både barnet och vårdnadshavarna. Då är det viktigt att den enskilde har förtroende för sin LVU-advokat.

Att få sitt barn omhändertaget enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är ett stort ingrepp i en familjs liv, vilket får konsekvenser. Därför är det viktigt att den drabbade har en bra LVU-advokat som kan se till att alla rättigheter respekteras och även kan upptäcka eventuella felaktigheter i socialtjänstens utredning.

Tvångsomhändertagande av barn är ingen lättvindig historia. Det ställs mycket höga krav för att ett barn eller en ungdom ska bli tvångsförflyttad från föräldrarna och mot sin egen vilja. Under utredningen på socialtjänsten ska man i första hand ha försökt med frivilliga lösningar, det är alltid utgångspunkten. Om man inte kan komma fram till en överenskommelse kring barnets vård och skydd kan socialtjänsten ansöka om LVU i förvaltningsrätten.

En LVU-advokat granskar socialtjänstens utredning

En advokat inom LVU är specialiserad på att granska socialtjänstens utredning och kan upptäcka eventuella felaktigheter. Felaktigheterna kan vara av olika grad, men det är viktigt att det som står i utredningen är rätt då denna är underlaget för förvaltningsrättens domslut. Däremot kan LVU-advokaten inte göra något åt socialtjänstens bedömning, utan det är här barnet och vårdnadshavaren behöver hjälp att framföra sin syn på saken och varför deras syn på saken skiljer sig från socialtjänstens.

Eftersom barnet och vårdnadshavaren får varsin LVU-advokat händer det att advokaterna har olika bedömningar om huruvida barnet behöver tvångsvård.

Stöd och råd vid vårdnadstvist

23 Jul 2022

Om ni som föräldrar har svårt att komma överens om viktiga beslut i ert barns liv kan det vara bra att få hjälp utifrån genom ett beslut i en vårdnadstvist.

En skilsmässa handlar ofta om att två vuxna har svårt att komma överens och att få vardagen att fungera på ett bra sätt. Har man då barn kan de hamna i kläm när det gäller beslut om hur deras vardag ska se ut.

Istället för att behöva bråka om vem som ska bestämma hur barnet ska ha det, kan man be om juridisk hjälp. Många tror att det kommer att bli väldigt dyrt och avstår från att söka hjälp, men i Sverige täcks kostnader för juridisk hjälp av rättsskyddet som är en del av hemförsäkringen. Skulle det inte täcka kostnaderna kan man få rättshjälp.

En vårdnadstvist innebär bara att ta professionell hjälp

En del tvekar att ta kontakt med rättsväsendet eller en jurist eftersom det låter som om ett brott har begåtts. Men rättsväsendet finns också till för att stå upp för de svaga i samhället. När det gäller en vårdnadstvist handlar det om att försvara barn som inte kan bestämma över sina egna liv.

Om du behöver hjälp att ge ditt barn en lugn och bra uppväxt ska du inte tveka att ta kontakt med en jurist som har erfarenhet av att arbeta med vårdnadstvister. Alla parter tjänar på att få tydliga riktlinjer att hålla sig till. För barnen innebär det en trygghet, och det ger stöd åt dig som vill ge dem det.

Ta hjälp för rättegångskostnader vid vårdnadstvist

27 Jun 2022

Rättegångskostnader vid en vårdnadstvist är ingenting man behöver sköta om själv. Ta hjälp för att hitta ett fördelaktigt alternativ och fokusera på annat.

En vårdnadstvist kan vara uppslitande för alla parter. Ibland ligger det verkliga otrevligheter i botten av en vårdnadstvist – något man behöver hjälp för att kunna bearbeta. Men även om vårdnadstvisten är av en mildare typ, är den jobbig att ta sig igenom. Det gäller inte minst barnet som vårdnadstvisten handlar om.

I en vårdnadstvist behöver barnet eller barnen mycket stöd för att orka med situationen. Det är jobbigt att se sina föräldrar argumentera om vad som är bäst för en. Inte minst då argumenten ofta rör upp gamla sår och urartar i regelrätta gräl. Det är inte lätt att skydda barnen i alla situationer, men det är ens skyldighet, och det går. Med rätt inställning, rätt kunskap och rätt hjälp kan vårdnadstvisten genomföras utan att barnen bär med sig ärr för livet.

Med rätt hjälp blir rättegångskostnader ditt minsta bekymmer vid en vårdnadstvist

Förutom den känslomässiga processen innebär en vårdnadstvist oändligt med pappersarbete, och inte minst en massa frågor kring ekonomi och kostnader. Här behöver man spara på sina krafter för att kunna vara det stöd till barnet eller barnen som man behöver vara. Ett sätt att lägga fokus på rätt ställe är att kontakta en advokatfirma, ett ombud, som hjälper en rätt med frågor kring rättegångskostnader vid vårdnadstvist.

Med ombudets hjälp får man bred hjälp i alla frågor. Det gör det lättare att orka med processen och se till att den utmynnar i något gott. För hur jobbigt det än är, så finns det hjälp för att komma igenom till andra sidan och skapa en bra framtid!

Stöd och hjälp vid familjerätt i Stockholm

21 Feb 2022

Varje dag händer det oväntade och ens livsvillkor kan ändras snabbt. Vid separationer blir det inte sällan aktuellt med familjerätt i Stockholm. Juridiska processer ställer stora krav.

En separation är alltid en kris även om det är den bästa lösningen då ett förhållande inte längre fungerar. För många inblandade är det tungt mentalt även om förhållandet länge fungerat dåligt. Det blir inte enklare om det även finns barn med i det hela.

Även små barn förstår mer än vad vi ibland skulle önska. Att reda ut situationen och fortsätta framåt i livet är av nöden men det är inte alltid så enkelt. Många gånger är de inblandade vuxna så upptagna med sina egna bekymmer och konflikter att de har svårt att se barnperspektivet.

Familjerätt med domstolsbeslut ger klara besked

Ofta kan vuxna behöva hjälp utifrån. Har man hamnat i kris, och det är oenighet om var barnen ska bo och hur allt ska fungera framledes behöver man kanske få ett domstolsbeslut på vårdnad och umgängesrätt. Som förälder ska du då se till att skaffa dig ett juridiskt ombud. Få privatpersoner har den juridiska kunskap som behövs och dessutom behöver man praktiskt stöd.

En utredning och en dom rörande detta kan ta lång tid. Detta är inte önskvärt men likväl inte ovanligt. Det kan vara enklare för alla att få en utomståendes syn på det hela. Det är av största vikt att hitta en jurist som är kunnig, erfaren och lotsar dig igenom processen som handlar om familjerätt i Stockholm. Läs mer om familjerätt på denna sajt: familjerättstockholm.com

Hjälp vid misstanke om narkotikabrott

18 Jan 2022

Hamnat i klammeri med rättvisan på grund av narkotikabrott? Då kan det kännas som om hela världen rasar. Då är det skönt att få en advokat som är kunnig i narkotikabrott som kan hjälpa.

Lotta stod handfallen i köket och kunde inte tro vad hon just hört. Ett telefonsamtal hade informerat om att hennes son satt häktad för narkotikabrott. Hon blev som paralyserad för en stund, kunde inte ta in det ohyggliga, innan hon till slut ringde sin man Krister. De bestämde att träffas på polisstationen.

Tjugo minuter senare möttes hon av Krister som berättade att han kontaktat en kompis som var advokat. Richard, som advokaten hette, var redan inne hos sonen. Lotta och Krister skulle träffa honom så snart han avslutat samtalet.

Narkotikabrott vanligare än man tror

Sonen Anders hade berättat för advokaten att han först provat droger några gånger och att han sedan snabbt blivit beroende. Pengarna räckte inte till, och han började hjälpa langaren att leverera narkotika till eleverna på skolan.

Richard berättade att han var specialist på narkotikabrott och skulle vara med Anders och hans föräldrar i varje del av processen. Det innefattade samtal dem emellan, men han skulle även närvara vid förhör och eventuell rättegång samt vid införskaffande av material och andra praktiska detaljer.

Det kändes tryggt med en försvarsadvokat som stod på deras sida. Han skulle göra allt för att hitta förmildrande omständigheter som skulle hjälpa att mildra straffet. De kunde nu lugnt lämna över ansvaret och fokusera på att vara där för sin son. Läs mer om narkotikabrott på denna hemsida: https://www.narkotikabrott.nu

Arvsrätt – det är viktigt att förstå den rätt

15 Dec 2021

Många känner inte till hur svensk arvsrätt egentligen fungerar. Därför är det viktigt att man tar kontakt med en jurist som kan förklara så att det inte blir fel för de efterlevande.

Arv och testamenten är det många som inte vill tänka på utan skjuter upp så länge det går. Att ta kontakt med en erfaren jurist som arbetar med arvs- och familjerätt är ändå en bra idé. Då får man koll på vad som gäller och man behöver inte tänka på det mer.

Om man inte riktigt vet hur man ska göra med det man kommer att lämna efter sig, så får man många bra och insiktsfulla råd om svensk arvsrätt av en advokat. De blir tyvärr många missförstånd annars och det kan bli konflikter mellan släktingar när det är dags för en bodelning.

Man vill göra det bra för sina närmaste med arvsrätten

Det är inte alltid som sunt förnuft gäller när det kommer till svensk arvsrätt. Man tar kanske till exempel för givet att man får bo kvar i en gemensam bostadsrättslägenhet eller villa om ens sambo går bort. Har man inte skriftligen talat om vad som gäller så kan det tyvärr bli att partnern blir tvungen att flytta ut. Därför är det viktigt att se till att man känner till alla regler så att ingen hamnar i svårigheter. Det finns många liknande frågor kring vad som händer vid en bodelning och ett arvskifte som en erfaren advokat kan hjälpa till att reda ut.

← Äldre inlägg