OM AFFÄRSJURIDIK

JURIDISKA RÅD FÖR FÖRETAGARE

OM AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik är ett brett rättsområde som täcker in allt från kontraktsrätt vid nationell och internationell handel till arbetsrätt, patenträtt och mycket mer. På den här sidan försöker vi ge en enkel översikt till området och var du kan tänkas behöva ta hjälp för att se till att du följer gällande lagar och regler samt får till stånd avtal och affärer som främjar dina intressen.

Som företagare kommer du förr eller senare att stöta på tillfällen då du behöver hjälp inom affärsjuridik. Då rekommenderas att du tar hjälp av en jurist eller advokat som specialiserar sig på just dessa områden för att du ska vara säker på att få adekvat rådgivning. Affärsrätt kräver nämligen goda kunskaper både om lagarna på området och många gånger en djupgående förståelse för företagsekonomi för att kunna skapa sig en helhetsbild av ärendet.

Vanliga områden inom affärsjuridik

Nedan beskriver vi några av de vanligaste områden som hanteras inom affärsjuridik. Området immaterialrätt har fått en egen sida då det är ett område som många har frågor om.

Avtalsrätt: Vid handel och samarbeten behövs i regel ett juridiskt hållbart avtal. Avtalsrätten reglerar hur sådana avtal bör se ut och guidar om det skulle uppstå någon form av fråga eller tvist gällande olika former av avtal. I avtalsrätten regleras även frågor om fullmakter.

Arbetsrätt: Detta område hanterar frågor gällande anställningar och kollektivavtal samt grunder för uppsägning eller avskedande av personal.

Associationsrätt: Ett område som hanterar frågor kring aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Det kan exempelvis handla om hur ett bolag bildas, hur bolagsordningen ska se ut, nyemmision av aktier med mera.

Aktiemarknadsfrågor: Regler kring köp och försäljning av aktier samt skatterätt.

Entreprenadrätt: Här regleras såväl entreprenadavtal mellan företag, myndigheter och privatpersoner.

Fastighetsrätt: Frågor kring bildande, ägande, upplåtelse och överlåtelse av fastigheter. En viktig lag att nämna är jordabalken som exempelvis innehåller lagar om hyresrätt, fastighetsköp, dolda fel, plan- och bygglagen, miljöbalken med flera.

Företagsöverlåtelser: Det finns många regler och lagar kring överlåtelser av företag, särskilt om det handlar om branscher där ett köp kan innebära missbruk av dominerande ställning på marknaden, vilket regleras i konkurrenslagen. Det kan även förekomma lagar som påverkar köp och ägarskap av utländska företag.

Företagsbeskattning: Skattefrågor är något som de flesta företagare någon gång stöter på och behöver söka rådgivning kring. Det kan exempelvis gälla rätten till avdrag, periodiseringsfonder, uppskov, utdelning och kapitalvinster med mera. De flesta av dessa frågor regleras i inkomstskattelagen.

Insolvens & rekonstruktion: Här regleras hur insolventa företag skall hanteras, till exempel genom konkurs eller skuldsanering.

Miljörätt: Miljöbalken innehåller regler som påverkar många typer av verksamhet. Det kan exempelvis handla om miljökonsekvensbeskrivningar som måste formuleras för att kunna påbörja en verksamhet, regler kring miljöfarlig verksamhet, tillstånd och tillsyn av olika slags verksamhet.

Offentlig upphandling: Myndigheter, statliga företag, kommuner med flera måste följa vissa regler när det kommer till upphandling av varor och tjänster.

Skadeståndsrätt: Rätt till skadestånd kan uppstå i allt från felaktigt genomförda uppsägningar till brott mot upphovsrätten (se mer på sidan om immaterialrätt).

Tvister: Tvister kan uppstå på många områden, från frågor om ägandeskap till frågor om anställning, obetalda fakturor med mera. Tvister kan antingen lösas genom medling och förhandling utanför domstol eller genom domstolsförfarande.

På sidan affärsjurist beskriver vi yrket och hur man kan utbilda sig till jurist med fokus på ovan beskrivna frågor.


Sida 2

RSS

Advokaten tar hand om dina tvister

18 aug 2020

Ibland händer saker som man bara inte kan acceptera. Man drar sig för osämja, men om någon ställer orimliga krav på dig eller lurar dig på pengar, kan advokaten ofta hjälpa dig att få rätt.

Det finns ett gammalt talesätt, att stryk och oräknade pengar ska man inte ta emot. Man träffar på många fräcka människor i livet, och ibland kan man bara inte gå undan och låta folk hållas. Då kan din advokat i Göteborg oftast direkt tala om vad lagen säger.

Advokaten har erfarenhet av liknande mål

Man är aldrig ensam om ett problem, för det finns många som har upplevt samma sak. Gäller det något viktigt för en, som arv eller tolkning av ett avtal, bör man stå på sig och hävda sina rättigheter. Det kan handla om en vårdnadstvist vid en skilsmässa eller släktingar som försöker lura en på ett rättmätigt arv. Det kan också gälla ett affärsjuridiskt problem där en kompanjon vill ha det mesta av kakan eller där en medarbetare har varit illojal.

Advokaten har sett och hört det mesta redan och har stor kompetens och erfarenhet. Rena brottmål brukar också hanteras av en advokat, som är försvarsadvokat för den anklagade eller målsägarbiträde för ett brottsoffer. Han ser till det bästa för sin klient utifrån vad lagen säger, och det gör han utan att döma någon eller ha personliga synpunkter. När det gäller straffpåföljder respektive möjligheter till skadestånd, vill advokaten på motsvarande sätt underlätta situationen för sin klient, genom att företräda dennes intressen på ett professionellt och effektivt sätt.

Att skriva avtal på rätt sätt

Det är nog så knepigt att komma överens vid en skilsmässa eller när kompanjoner går skilda vägar. Kanske är det fråga om att man istället för en bra medarbetare plötsligt får en arg konkurrent, som dessutom försöker ta med sig alla kunderna. Därför är det en stor del av advokatens arbete att faktiskt skriva avtal redan i början av en affärsrelation. Upprättar man ett avtal professionellt med hjälp av en advokat är det större sannolikhet att man garderar sig för framtida situationer då man inte längre är sams. Ett testamente är ett annat mycket viktigt dokument, som beskriver hur man vill att ett framtida arv ska fördelas. Det måste också skrivas på ett professionellt sätt. Kontakta din advokat i Göteborg så att du har alla avtal och papper i ordning, oavsett om det gäller privatlivet eller företaget.

Vad jobbar en försvarsadvokat med?

9 jul 2020

Försvarsadvokatens uppgifter är tydligt förklarade i lagstiftningen. Denne ska ta tillvara den misstänktes rättigheter. Detta ska göras på bästa sätt och efter advokatens bästa förmåga.

Brottsrätt är ett omtalat område inom juridiken. Det behandlar fall där brott har begåtts eller det finns misstankar om ett sådant. En försvarsadvokat ser till att den misstänktes rättigheter tas tillvara och försvarar sin klient efter bästa förmåga. Advokaten har tystnadsplikt mot sin klient och sköter sitt arbete med diskretion och omtanke. En försvarsadvokat är alltid närvarande vid polisförhör och företräder sin klient både vid häktningsförhandlingen och under själva rättegången.

Advokatens plikt är att alltid visa lojalitet, förståelse och trohet mot sin klient oavsett vad fallet gäller. En advokat kan inte tvingas vittna om något den erfarit vid utförandet av advokatuppdraget. Lojalitetsplikten innebär att advokaten alltid ska ha klientens intressen främst och att det inte får förekomma intressekonflikter. Advokaten får emellertid inte främja orätt, exempelvis genom att ljuga inför domstol.

Offentlig försvarare

Alla som bor i Sverige har rätt till försvarshjälp. Om en person har begått ett brott eller är misstänkt för att ha gjort det utser svenska domstolen en försvarsadvokat åt denne. Detta kallas för en offentlig försvarare. Den misstänkte kan även anlita en advokat privat, detta kallas för en privat försvarare.

Klienten får själv välja vilken advokat som ska anlitas i slutändan. Det enda som krävs är att advokaten accepterar uppdraget. Avgörande i det här fallet är att klienten ska känna stort förtroende för sin advokat. Om missnöje uppstår har man rätt till att byta sin försvarsadvokat.

Viktigt om privat försvarare

Vid misstanke om brott som endast kan leda till ett bötesstraff, med andra ord brottet kan inte bestraffas med fängelse, så gäller det en speciell regel. I sådana fall har inte den misstänkte rätt till en offentlig försvarare. Staten betalar med andra ord inte för dennes försvar. Då gäller det att anlita en privat försvarare.

En privat försvarare behöver inte nödvändigtvis vara en advokat. Försvararen är närvarande under polisens förundersökning och alla samtal med åklagaren. Dennes mål är att se till att alla fakta tas hänsyn till och att polisen utreder fallet i enlighet med dem. En privat försvarare som det nämndes tidigare betalas av klienten själv. Arvodet eller kostnaderna för advokathjälpen kan variera olika advokater och kontor emellan. Det är alltid en bra idé att fråga vad ens försvar kan tänkas ligga på innan ett kontrakt skrivs under.